Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Прибуток російських власників 9000 прибуток іноземних власників

profinstrument109прибуток російських власників 9000

прибуток іноземних власників 5000

Внесок у ВВП Росії цієї компанії за доходами = 20 000 + 14 000 = 34 000.

Внесок у ВНП Росії цієї компанії за доходами = 18 000 + 9 000 = 27 000.

Очевидно, що внесок у ВНП Росії цієї компанії може бути розрахований як ВНП = ВВП + чистий дохід від використання ресурсів за кордоном = 34000 - 2000 - 5000 = 27000. В даному випадку чистий дохід від використання ресурсів за кордоном негативний, оскільки компанія виробляє виплати доходу нерезидентам, але не має доходів від своєї діяльності за кордоном з використанням національних ресурсів.

В даному випадку праця іноземних робітників і співвласників російської компанії слід розглядати як ресурс, що належить закордону або нерезидентам.

Таблиця 3 Формування ВВП за джерелами доходів (млрд. руб., 2000 р.) (в поточних ринкових цінах)

Валовий внутрішній продукт

7063,4

100%

в тому числі:

Оплата праці найманих працівників (включаючи приховану)

2821,5

40,0%

Чисті податки на виробництво та імпорт

1208,7

17,1%

Валовий прибуток економіки та валові змішані доходи

3033,2

42,9%

Джерело: Держкомстат РФ.

Структура національного доходу

Чистий національний продукт (Net National Product)

NNP = GNP - Capital Consumption Allowance (CCA) (амортизація)

Національний дохід (National Income)

NI = NNP - Net Indirect Taxes (чисті непрямі податки)

Особистий дохід (Personal Income)

PI = NI + Трансферти + Виплати по державному боргу - Податок на прибуток - Нерозподілений прибуток - Внески на соціальне страхування

Наявний особистий дохід (Disposal Personal Income)

DPI = PI - Personal Taxes (Прямі податки)

Схема формування і кругообігу доходів і витрат макроагентов

Номінальний та реальний ВВП, дефлятор ВВП та цінові індекси

Як вже зазначалося вище, внаслідок вартісної оцінки вироблених в економіці благ темпи зміни фізичних обсягів випуску благ у національній економіці можуть бути обчислені опосередковано через вимірювання індексу цін товарів і послуг, вироблених економікою протягом певного проміжку часу, тому розрізняють номінальні та реальні макроекономічні змінні.