Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Сукупні заощадження

profinstrument072BD = - Sg.

Сукупні заощадження

S = Sp + Sg =

= (Y + TR + R + H - E - Tp - Ti - T) - C + (Tp + Ti + T + E - TR - R - H) - G =

= Y - C - G,

тоді з тотожності Y ≡ C + If + G випливає, що

S º If.

Зауважимо, що рівність заощаджень та інвестицій виконується для економіки в цілому, але не обов'язково для кожного з секторів (приватного або державного). Наприклад, інвестиції можуть рости при скороченні приватних заощаджень за рахунок зростання державних заощаджень або за рахунок зростання приватних заощаджень при скороченні державних або наявності бюджетного дефіциту.

Заощадження можуть бути використані не тільки для інвестицій в реальні активи, але і для збільшення фінансових активів. Припустимо, що є два види фінансових активів: державні облігації та готівку.

Облігації та готівка - це пасиви (зобов'язання) держави і активи приватного сектора. Державні заощадження можуть бути використані або на покриття державного боргу, або для скорочення грошової маси.

Sg = - (DM + DB).

Даний вираз називають тотожністю держбюджету. Якщо існує дефіцит державного бюджету, то він може бути профінансований випуском грошей чи облігацій:

BD = - Sg = DM + DB.

Приватні заощадження також можуть бути використані як на збільшення реальних активів, так і залишатися у формі державних облігацій і готівки.

Sp = If + DM + DB.

Тотожність інвестицій та заощаджень може бути очевидним чином встановлено в моделі відкритої економіки, в якій всі види ресурсів (товари, послуги, фізичний та фінансовий капітал) можуть виступати об'єктами міжнародних угод між країнами. Розглянемо тепер поняття платіжного балансу країни.

Визначення: Платіжний баланс - Це систематизована запис підсумків всіх економічних угод між резидентами даної країни і рештою світу протягом певного періоду часу, як правило, року. Платіжний баланс відображає не індивідуальні, а сукупні угоди між даною країною та іншими державами.

Платіжний баланс, згідно стандартної класифікації, розробленої Міжнародним валютним фондом (МВФ), включає в себе два основних рахунки:

1) рахунок поточних операцій

2) рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами

СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

I. Рахунок поточних операцій

1. Експорт товарів

1. Імпорт товарів

Сальдо балансу зовнішньої торгівлі

2. Експорт послуг

Імпортуслуг

3. Чисті доходи від інвестицій

4. Чисті поточні трансферти

Сальдо балансу за поточними операціями

II. Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами

5. Чисті капітальні трансферти

Предоставленныедолгосрочныеикраткосрочныекредиты

6.Полученіе довгострокові і короткострокові кредити

7. Чисті помилки і пропуски

Сальдо балансу офіційних розрахунків

4. Чисте збільшення офіційних валютних резервів

У рахунку поточних операцій відображаються всі надходження від продажу товарів і послуг нерезидентам і всі витрати резидентів на товари і послуги, що надаються нерезидентами, а також чисті доходи від інвестицій і чисті трансферти.

Зауважте, що експорт товарів і послуг, врахований в лівій частині платіжного балансу, створює запаси іноземної валюти в національних банках, витрачання якої відображається в лівій частині балансу. Навпаки, імпорт товарів і послуг враховується в правій частині платіжного балансу, так як він скорочує запаси іноземної валюти в країні.

Різниця між товарним експортом і товарним імпортом утворить торговий баланс або баланс зовнішньої торгівлі.

Якщо сукупні доходи країни від експорту товарів і послуг, чисті доходи від інвестицій за кордоном і трансферти з-за кордону перевищують її витрати на імпорт товарів і послуг, то вона має позитивне сальдо по балансу поточних операцій. Якщо країна витрачає на товари і послуги за кордону і на трансферти за кордон більше, ніж отримує у вигляді доходів від продажу товарів і послуг за кордон, то вона має дефіцит балансу поточних операцій.

Дефіцит балансу поточних операцій відображає збільшення заборгованості країни іншим країнам.

Дефіцит рахунку поточних операцій платіжного балансу може бути профінансований:

1) шляхом продажу частини активів іноземцям, тобто за рахунок вкладення іноземного капіталу в економіку даної країни у формі прямих чи портфельних інвестицій,