Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

В інвестиційні витрати входять: 1 збільшення запасів (inventories) 2 постійні

profinstrument220В інвестиційні витрати входять:

1 збільшення запасів (inventories)

2 постійні інвестиції (fixed investment)

3 капітальне будівництво (residential construction)

До державних витрат відносяться купівлі державою товарів і послуг. Тут не враховуються трансфертні платежі держави іншим економічним суб'єктам. Вони розглядаються як оборотна сторона податків.

Якщо включити в державні витрати трансферти, то витрати споживачів, вироблені з трансфертних коштів, будуть враховані в споживчих витратах і станеться подвійний облік.

Експорт з точки зору витрат - це витрати на купівлю товарів, вироблених в даній країні, але використовуваних для споживання в іншій країні. Якщо вважати, що покупка імпортних товарів і послуг входить в попередні три складові (споживання, інвестиції і державні витрати), то необхідно враховувати чистий експорт у ВВП, тобто різниця між експортом і імпортом.

Інакше можна було б не включати в ці три складові витрати на покупку імпортних товарів і разом з ними розглядати валовий експорт, що представляється практично нездійсненним. Експорт країни в даному випадку визначається як витрати на купівлю товарів і послуг в інших країнах, вироблених даної країною.

Тому

GDP º C + I + G+ Nx,

де

С - споживчі витрати,

I - інвестиційні витрати,

G - державні витрати,

Nx - чистий експорт.

Це тотожність називають основним макроекономічним тотожністю. Очевидно, що воно може бути еквівалентним чином записано як

GDP º Cdom + Idom + Gdom + Ex,

де

Сdom - споживчі витрати на купівлю товарів національного виробництва,

Idom - інвестиційні витрати на купівлю товарів національного виробництва,

Gdom - державні витрати на купівлю товарів національного виробництва,

Ex - експорт.

Таблиця 2 Використання ВВП (млрд. руб., 2000 р.) (в поточних ринкових цінах)

Валовий внутрішній продукт

7063,4

100%

в тому числі

витрати на кінцеве споживання

4506,2

63,8%

домашніх господарств

3324,5

державних установ

1034,6

некомерційних організацій

147,1

валове нагромадження

1245,5

17,6%

валове нагромадження основного капітала1)

1293,8

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-48,3

чистий експорт

1471,3

20,8%

статистичне расхожденіе2)

-159,6

-2,2%

1) - включаючи чисте придбання цінностей

2) - виникає внаслідок коригування з основним методом розрахунку по доданій вартості

Джерело: Держкомстат РФ.

Як видно з таблиці споживання - найбільша частина витрат у валовому внутрішньому продукті.

ВНП (GNP, Gross National Product) - ринкова вартість товарів та послуг, призначених для кінцевого використання, вироблених з використанням ресурсів, що належать резидентам країни, за певний період (як правило, за рік).

Тут під ресурсами розуміються всілякі їх види як матеріальні ресурси, як фізичний капітал, так і працю. Резидентом виступає фізична або юридична особа, яка проживає в даній країні більше року, незалежно від його громадянства і паспортного статусу.

Дипломати і військовий персонал за межами своєї країни, а також міжнародні організації не є резидентами тієї держави, де вони знаходяться.

З визначення відразу випливає, що

GNP = GDP + чистий продукт від використання ресурсів за кордоном,

де чистий продукт від використання ресурсів за кордоном дорівнює ринковій вартості продукту, отриманої резидентами від використання зарубіжних чинників за вирахуванням ринкової вартості продукту, отриманого нерезидентами від використання національних факторів виробництва.