Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Облік місцевих ресурсів і специфіки при виробленні

profinstrument204• облік місцевих ресурсів і специфіки при виробленні критеріїв, методики та інструментарію управління використанням соціально-економічного потенціалу;

• опора на економічний стан і рівень розвитку муніципальних утворень і регіонів;

• страхування від впливу на процеси, що відбуваються внутрішніх і зовнішніх факторів, без чого неможливі високоефективна організація управління та прийняття рішень місцевими органами влади та управління. Проблеми вдосконалення управління соціально-економічним потенціалом з метою прискорення соціально-економічного розвитку регіонів, муніципальних утворень у процесі регіонального відтворення в умовах децентралізації - тема нова, мало вивчена у вітчизняній науці і практиці.

Вітчизняна економічна наука з 70-х років минулого сторіччя основну увагу приділяла вивченню теорії і розробці практичних рекомендацій, що стосуються регіонального відтворення і управління ресурсами. Разом з тим багато питань інтенсифікації використання потенціалу розвитку муніципальних утворень, розробки життєздатних моделей ефективного використання місцевих ресурсів залишаються недостатньо вивченими і дискусійними у науці і злободенними - в практичній діяльності. У їх числі:

• ефективність управління соціально-економічним потенціалом у регіонах;

• співвідношення місцевих, регіональних і федеральних інтересів;

• формування місцевих і регіональних ринків та їх інфраструктури;

• інвестиційна політика;

• управління майном при різних формах власності;

• підвищення ефективності використання місцевих pecypсов;

• інтенсифікація використання ресурсів та інші проблеми.

Що стосується питань відпрацювання методики оцінки впливу специфіки територіальної організації і розвиненості соціально-економічного потенціалу на фінансово-економічний стан муніципальних утворень і регіонів, вироблення інноваційних підходів в управлінні економічним розвитком урахуванням об'єктивних зовнішніх і внутрішніх факторів, то вони сьогодні залишаються на рівні дискусій.

До числа найбільш істотних причин, що зробили помітний вплив на темпи переходу України до ринкових відносин, весь хід соціально-економічних перетворень в країні, носиться явна недооцінка територіального (регіонального) чинника. Процес децентралізації державного управління йде повільно, нерідко зустрічаючи опір центру.