Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Одним з поширених методів аналізу багатовимірної

profinstrument157Одним з поширених методів аналізу багатовимірної інформації є факторний аналіз, або кластер-аналіз. Він полягає в переході до малого числа латентних (прихованих) змінних (факторів) і в класифікації об'єктів по цих факторах.

Одним з перших видів статистичних моделей, що використовуються в регіональних дослідженнях, була модель так званої економічної бази. Вона була сформульована вченим Г.

Хойтом (США) в 30-ті роки і була використана за 40 років в більш ніж 100 окремих регіональних дослідженнях США.

Моделі економічної бази досить прості як по теоретичному обгрунтуванню, так і по розробці. Для їх побудови необхідні лише показники економічної активності (в основному показники зайнятості) за два періоди часу.

Аналіз економічної бази є прискореним методом прогнозування регіонального економічного зростання, при цьому використовується спрощена теорія зростання, а потреби в інформації мінімальні. Отримані результати зводяться лише до прогнозування розвитку базисного і обслуговуючого секторів.

У дослідженнях соціально-економічного розвитку регіонів в даний час використовуються метод головних кластерів і метод порядкової класифікації об'єктів регіонального аналізу.

На думку академіка М. Некрасова, основою регіональних економіко-математичних моделей є наступні положення:

• соціально-економічні аспекти кожного конкретного регіону розглядаються як основна частина загальної системи регіонів країни; звідси висновок: оцінка різних варіантів ефективного формування регіону виходить з оптимальних територіальних економічних пропорцій національного господарства на певний період;

• регіональні територіальні моделі коректують галузеві моделі розміщення економіки на основі територіальної соціально-економічної інформації перспективного балансу природно-ресурсного та трудового потенціалу, мережі міських і сільських поселень, транспортних зв'язків і т. д.;

• регіональні моделі нерозривно пов'язані з моделями територіальних пропорцій, з галузевими економіко-математичними розрахунками і являють органічну частину загального науково-методичного підходу до варіантної оцінці перспективного розміщення продуктивних сил і оптимального формування економіки всієї системи регіонів.