Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Особливе теоретичне і практичне значення

profinstrument088Особливе теоретичне і практичне значення набуває вирішення питань поновлення регіонального управління, організуючого головну сферу життєдіяльності людини, - матеріальне виробництво, де без використання творчих організаційно-економічних факторів, без корінних змін у характері, змісті, умовах, в рівні використання мотивів і стимулів, без організаційних заходів, які зачіпають інтереси кожного члена, перетворення будуть носити руйнівний характер.

В даний час об'єктивно зростає значення оновлення форм регіонального і державного управління, підвищення його ефективності. Погоджуючись з можливістю застосування регіональних економічних важелів, що стимулюють прогресивний розвиток економіки підприємств, необхідно кардинально змінювати систему управління муніципальних утворень, регіонів і країни в цілому.

Регіональний розвиток піддано впливу цілого ряду зовнішніх і внутрішніх факторів. Це пов'язано в першу чергу зі складною структурою економіки регіону, з різноплановістю складових її елементів, з соціальної неоднорідністю і безліччю разнопорядкових економічних і соціальних зв'язків.

Істотний вплив на структуру економіки та її потенціал надають географічні, територіальні, демографічні, транспортні та інші особливості, істотним чином визначають специфіку економіки і регіональну структуру управління.

Функціонування механізму оновлення системи управління на регіональному рівні має бути підпорядковане перекладу соціально-економічної сфери в режим стійкого, а потім і динамічного розвитку за допомогою розробок і проведення в життя спеціальних програм у стратегії регіонального, муніципального і місцевого управління. Головна мета постійно діючого механізму оновлення управління в цьому процесі полягає в тому, щоб об'єднати інноваційну діяльність, здійснювану в окремих «точках зростання», в один організаційно оформлений керований процес.

Що мається на увазі під поняттям «розвиток» стосовно до муніципальних утворень? Відомо, що розвиток будь-якого об'єкта - це особливий вид змін, що відрізняється якісними перетвореннями, що приводять до виникнення нового.

Виходячи з цього розвиток муніципального освіти можна представити як комплексний процес якісних перетворень його економічної, соціальної, просторової, політичної та духовної сфер, що приводить до змін умов життя людини.

Соціально-економічний розвиток території - це об'єктивний процес, що відбувається як в самому регіоні, так і в країні в цілому під впливом історичних, географічних, ресурсних, демографічних та інших факторів. Одночасно це і суб'єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів в першу чергу з боку регіональної адміністрації, а також адміністрації федерального рівня.