Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Цікаве питання про регіональні особливості ведення підприємницької

profinstrument130Цікаве питання про регіональні особливості ведення підприємницької діяльності. З одного боку, не можна заперечувати універсального характеру підприємницьких здібностей.

Вміння організувати процес виробництва, приймати управлінські рішення, ризикувати і отримувати прибуток однаково цінується у всіх регіонах країни. З іншого боку, підприємницькі здібності залежать не тільки від індивідуальних характеристик людини, але і від умов її життя: умов праці, побуту, відпочинку, виховання, суспільної атмосфери.

Очевидний прогрес у реформуванні одних регіонів на тлі відставання інших. Це можна пояснити крім інших об'єктивних причин такими, як наявність або відсутність особливого територіального морального клімату, моральної орієнтації, націлених на підприємництво.

Стійка регіональна політика по створенню сприятливого підприємницького клімату, суспільне визнання бізнесу, допомога починаючим підприємцям, гарантії прав власності разом з використанням національних традицій здатні створити на території стабільну мотивацію населення до підприємницькому праці.

13.2. Особливості організації

відтворювального процесу в регіоні

Процес регіонального відтворення виробничих ресурсів має три стадії: виробництво, розподіл (перерозподіл, обмін) і споживання (використання).

Регіональне відтворення, досліджуване з позицій продуктивних сил як основи суспільного розвитку, виступає у вигляді циклічного процесу переходу виробничих ресурсів регіону від однієї стадії руху до іншого. Тому для виявлення внутрішньої структури процесу регіонального відтворення доцільно розділити його на ряд ланок, кожне з яких відбивало б одну зі стадій (фаз) руху виробничих ресурсів: споживання, розподіл і перерозподіл (обмін, власне відтворення).

Перша фаза тотожна процесу виробництва суспільного продукту. Витрачання ресурсів робочої сили, засобів і предметів праці становить основний зміст виробничого споживання і виражається в здійсненні витрат живої і матеріалізованої праці, спрямованих на отримання корисної суспільству продукції (матеріальних благ і послуг).

Даний процес, на відміну від інших фаз відтворення виробничих ресурсів, повністю локалізується в рамках території регіону. Його структуру умовно можна представити у вигляді двох стадій.

На першій стадії відбувається трансформація виробничих ресурсів у витрати суспільної праці, які на другій стадії безпосередньо втілюються в готову продукцію певної мінової вартості. Обидві стадії протікають одночасно і складають єдиний процес виробничого споживання.