Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

Чисельність зайнятих виробничий фонд основні | оборотні

profinstrument154Чисельність зайнятих

Виробничий фонд

Основні | Оборотні

Рис. 13.2. Схема і вихідні параметри системи показників відтворення виробничих ресурсів регіону

Результатами регіонального відтворення в традиційному розумінні виступають на різних фазах циклу валовий суспільний продукт, кінцевий продукт, вироблений, розподілений та використаний національний доход регіону, найбільш повно відображені в міжгалузевому балансі регіону. Важливим результуючим показником є зростання національного багатства регіону, який служить одночасно і результатом, і необхідною передумовою регіонального відтворення.

Виділяється також відтворення ресурсного потенціалу регіону, під яким розуміються відтворювані і невідтворювані природні ресурси, трудові ресурси, упредметнені і нематеріальній (будівлі, інформація) ресурси.

В даний час в регіонах країни макроекономічна статистична звітність перекладається на систему національних рахунків (СНР). Відповідно до неї змінюються показники, що характеризують процес відтворення в регіоні.

Ключовими показниками регіонального розвитку в системі національних рахунків є: валовий внутрішній та національний продукт регіону; валовий та чистий прибуток; валовий національний дохід; кінцеве споживання; валове національне заощадження; валове нагромадження основних фондів; чисті кредити (чисті борги); доходи і видатки бюджету.

Охоплюючи крім виробничої і так звану невиробничу сферу, показники національних рахунків повніше відображають процес і результати регіонального відтворення. Вони дають можливість балансувати процес по двом потокам: грошовим доходам (витратам) і продукції, що відображає регіональні попит і пропозицію.

У СНС міжгалузевому балансу регіону відповідає таблиця «витрати-випуск» (матриця «витрати-випуск») В. Леонтьєва, яка будується на основі не менше 150 продуктів і видів діяльності, що користуються попитом на ринку.

Підхід «витрати-випуск» у регіональному варіанті дозволяє пояснити просторовий розподіл виробництва і споживання різних товарів і послуг. Він може використовуватися для розрахунку кількості товарів і послуг, які повинні бути зроблені і спожиті кожною галуззю за умови збалансованості сумарного попиту на кожен продукт і сумарного обсягу його випуску.