Профінструмент для економіста

Ваш помічник по всім економічним питанням

П'ятий принцип - принцип майнової відповідальності учасників розрахунків

profinstrument212П'ятий принцип - принцип майнової відповідальності учасників розрахунків за дотриманням договірних умов. Суть цього принципу полягає в тому, що порушення договірних зобов'язань в частині розрахунків тягнуть застосування цивільно - правової відповідальності у формі відшкодування збитків, сплати неустойки (штрафу, пені), а також інших заходів відповідальності Взаємні претензії за розрахунками між суб'єктами вирішуються сторонами в установленому порядку без участі банку.

Принцип терміновості платежу випливає із самої суті ринкової економіки, невід'ємною умовою якої є своєчасне і повне виконання платіжних

5

зобов'язань. Значення цього принципу полягає в тому, що безперервно витрачаються кошти на виробництво товарів, надання послуг повинні відшкодовуватися за рахунок платежів покупців в строки, передбачені договорами.

Збої в дотриманні термінів платежів ведуть до порушення кругообігу засобів і в кінцевому рахунку до платіжного кризі.

Шостий принцип - банк несе матеріальну відповідальність за несвоєчасне або неправильне списання або зарахування коштів. У цьому випадку власник рахунку має право вимагати від банку сплати на свою користь штрафу в розмірі 0,5% несвоєчасно зарахованої або списаної суми за кожний день затримки, якщо інше не передбачено договором між банком та власником рахунка.

6

4 :: 5 :: 6 :: Зміст

1.2 ВИДИ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ І ПОРЯДОК ЇХ ВІДКРИТТЯ

Для здійснення безготівкових розрахунків необхідно, щоб кошти підприємства знаходилися у безготівковому вигляді, тобто на рахунках в банках. Банком можуть бути відкриті наступні види рахунків клієнтам:

Розрахунковий рахунок - відкривається всім підприємствам і організаціям, що працюють на принципах комерційного розрахунку і мають статус юридичної особи. Власник розрахункового рахунку має економічною незалежністю і має право повністю розпоряджатися коштами цього рахунку на свій розсуд.

Він може самостійно вступати в кредитні відносини з банком.

Поточний рахунок - відкривається, в основному, установам і організаціям, які не займаються підприємницькою діяльністю (релігійні, громадські, благодійні фонди і пр). Власник поточного рахунку може використати кошти цього рахунку тільки відповідно до кошторису, затвердженого вищестоящою організацією.

По поточному рахунку може проводитися обмежене число операцій, перелік яких затверджується при відкритті рахунку. Власники поточних рахунків не можуть самостійно отримувати кредит в банку.